Published by SNAKE ONE STROKE 1995

_OKI7953.JPG
_OKI7926.JPG