top of page

MUJI, Itabashi 2023.2 - 4

Keibunsha, Kyoto   2022.9.13 - 9.19

Gallery5610, Tokyo 2021.9.16 - 9.28

bottom of page